Porsche 911 SC Targa del 1978 Restauro completo 1° posto concorso di restauro Padova 2016

 • IMG_5840
 • IMG_5843
 • IMG_5850
 • IMG_5852
 • IMG_5960
 • IMG_5966
 • IMG_5980
 • IMG_6007
 • IMG_6173
 • IMG_6192
 • IMG_6404
 • IMG_6411
 • IMG_6413
 • IMG_6490
 • IMG_6558
 • IMG_6631
 • IMG_6638
 • IMG_6946
 • 2016_RestauriClassic_Round3__CATANIA_Location_MONTE_ETNA_
 • 2016_RestauriClassic_Round3__CATANIA_Staff
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (3)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (4)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (5)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (6)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (7)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (9)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (10)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (12)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (13)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (15)
 • 2016_RestauriClassic_Round3_CATANIA (16)
 • 20161021_094441
 • IMG_1374 – Copia
 • IMG_1375
 • IMG_3386
 • IMG_4546
 • IMG_4778
 • IMG_4791
 • IMG_5259
 • IMG_5456
 • IMG_5457
 • IMG_5717
 • IMG_5727
 • IMG_5786
 • IMG_5789
 • IMG_5797
 • IMG_5809

911 Sc Targa del 1978.

Restauro completo e vincitrice al  concorso di Restauro Porsche Italia a Padova Auto e Moto d'Epoca 2016.

911 Sc Targa of 1978.

Complete restoration and winner of the Porsche Italia Restoration Competition in Padua, Auto and Moto d'Epoca 2016.

1978年的911 Sc Targa。

2016年汽车和摩托车展上的帕多瓦保时捷意大利修复大赛的完全修复和获奖者。
1978 Nián de 911 Sc Targa.

2016 Nián qìchē hé mótuō chēzhǎn shàng de pà duō wǎ bǎoshíjié yìdàlì xiūfù dàsài de

I commenti sono chiusi